Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2011

Αντικατάσταση και καθάρισμα νιπτήρα μπάνιου.

 Το άρθρο της αντικατάστασης νιπτήρα ολοκληρώθηκε με τη βοήθεια του Νίκου, φίλου υδραυλικού. 
Ο νιπτήρας :
Οί πιό συνηθισμένες βλάβες στό νιπτήρα τοϋ λουτρού παρουσιάζονται συνήθως στήν άποχέτευση, έκτός βέβαια άπό έκεϊνες πού άναφέραμε καί γιά τίς βρύσες. Τά μικροαντικείμενα, τά μαλλιά, οί τρίχες καί ή σαπουνάδα σχηματίζουν ένα είδος λάσπης πού μέ τό πέρασμα τοϋ χρόνου βουλώνει τήν άποχέτευση τοϋ νιπτήρα. Γι' αυτό καλό είναι νά ξέρουμε πώς νά έπεμβαίνουμε έγκαίρως σέ μιά τέτοια περίπτωση.
Δέν φεύγει τό νερό (δεν λειτουργεί ή αποχέτευση)


Άπό τά πρώτα συμπτώματα, μπορούμε μέ μιά άπλή «βεντούζα» νά ξεβουλώσουμε τό νιπτήρα. 'Ανοίγουμε τή βρύση καί γεμίζουμε τό νιπτήρα μέχρι τή μέση. 'Εφαρμόζουμε κατόπιν τή βεντούζα στήν όπή της άποχετεύσεως καί κινώντας άπότομα τή λαβή της βεντούζας πάνω-κάτω δημιουργούμε ένα βίαιο ρεύμα νερού πότε πρός τά μέσα καί πότε πρός τά έξω, όπότε ή άποχέτευση ξεβουλώνει. "Αν δέν πετύχουμε τίποτα μέ τή βεντούζα, καταφεύγουμε σέ πιό δραστική έπέμβαση.

Γενικά οί άποχετεύσεις τών νιπτήρων είναι εφοδιασμένες μέ μιά ύδραυλική παγίδα (σιφώνι, βλέπε εικόνα). "Ενα μέρος άπό τό νερό πού άποχετεύεται μένει στό σιφώνι καί παίζει ρόλο ύδραυλικοϋ πώματος γιά τίς άναθυμιάσεις τού υπονόμου τίς όποιες έμποδίζει νά βγούν στό χώρο τοϋ λουτρού. 'Εξάλλου ή καμπύλη τού σωλήνα (στά παλιά σιφώνια) ή τό ποτήρι τοϋ σιφωνιοϋ (Α στή λεπτομέρεια 1) συγκρατούν τά μικροαντικείμενα πού πέφτουν στήν όπή τού νιπτήρα, τά όποια κατόπιν μπορούμε εύκολα νά βγάλουμε. Στά παλαιότερα μοντέλα, τό σιφώνι μπορεί νά άνοίξει μέ τήν άφαίρεση ένός μικρού πώματος, ένώ τά νέα σιφώνια λύνονται τελείως κάνοντας άρχή άπό τό ποτήρι. "Αν βγάζοντας τό πώμα ένός (παλιού) σιφωνιοϋ ό νιπτήρας άδειάζει έλεύθερα, τότε ή άπόφραξη (βούλωμα) βρίσκεται σέ κάποιο σημείο πέρα άπό τό σιφώνι. Γιά τό ξεβούλωμα χρησιμοποιούμε ένα ειδικό εύκαμπτο άτσάλινο σύρμα, πού ύπάρχει στό έμπό-ριο, γνωστό σάν «φιδάκι».


Πώς άλλάζουμε τό σιφόνι.
"Αν τό σιφώνι είναι παλαιού τύπου ή έχει σπάσει, τότε πρέπει προφανώς νά τό άντικαταστήσουμε μέ ένα σύγχρονο.
'Αποσυνδέουμε τό σωλήνα άποχετεύσεως άπό τό σιφώνι (λεπτομέρεια 1), ξεβιδώνοντας τό κολ-λάρο συνδέσεως. ("Αν τό σιφώνι είναι παλαιού τύπου άπό μολύβι σέ σχήμα S, καλύτερα νά ζητή-
σουμε τή βοήθεια τοϋ υδραυλικού). Γενικά δέν είναι άπαραίτητο μαζί μέ τό σιφώνι νά άντικαταστή-σουμε καί τό σωλήνα συλλογής πού συνδέεται άπευθείας μέ τό νιπτήρα (Β τής λεπτομέρειας 1), άλλά πολύ συχνά άναγκαζόμαστε νά τό κάνουμε, έπειδή τό καινούργιο σιφώνι δέν ταιριάζει μέ τόν παλιό σωλήνα. Μέ ένα κατάλληλο κλειδί ξεβιδώνουμε τώρα τό παξιμάδι στερεώσεως πού ένώνει τό σιφώνι μέ τό σωλήνα Β. Πολύ συχνά, γιά νά καταφέρουμε νά άποσυνδέσουμε τό σωλήνα άπό τό νιπτήρα, χρειάζεται πρώτα νά τού δώσουμε μερικά ελαφρά χτυπήματα μέ ένα ξύλινο σφυρί ή μέ τήν ξύλινη λαβή ένός κοινού σφυριού. 'Ορισμένοι σωλήνες συλλογής (Β) έχουν ένσωματωμένο ένα μηχανισμό, ό όποιος έλέγχεται άπό ένα χειροκίνητο μοχλό πού βρίσκεται δίπλα στίς βρύσες τοϋ νιπτήρα. Ό μηχανισμός αύτός κινεί τό πώμα πού κλείνει ή άνοίγει τήν όπή τού νιπτήρα άνάλογα μέ τήν έπιθυμία μας. Στήν περίπτωση πού υπάρχει τέτοιος μηχανισμός, γιά νά άφαιρέσουμε τό σωλήνα συλλογής Β πρέπει πρώτα νά τόν άπελευθερώ-σουμε άπό τό σύστημα πού τόν κινεί.
'Αφού τώρα προμηθευτούμε τόν καινούργιο σωλήνα συλλογής καί τό σιφώνι, τά τοποθετούμε στίς θέσεις τους γιά νά δούμε άν ταιριάζουν μεταξύ τους. Στό έμπόριο ύπάρχουν διάφοροι τύποι ρα-κόρ καί συνδέσμων προσαρμογής γι' αύτές τίς συνδέσεις. Τά ρακόρ μπορεί νά είναι εύθύγραμμα ή γωνιακά μέ διάφορες καμπυλότητες καί διαμέτρους. Γιά νά γίνει πιό άπλή καί πιό πετυχημένη ή έκλογή τών κατάλληλων έξαρτημάτων γιά τή σύνδεση πού θά μας δώσουν στό κατάστημα ύδραυλι-κών ειδών, άξίζει τόν κόπο νά κάνουμε ένα πρόχειρο σχέδιο τών συνδέσμων σέ ένα φύλλο χαρτί. Τοποθετούμε πρώτα τό σωλήνα συλλογής Β φροντίζοντας νά άλείψουμε τή φλάντζα τού άκρου καί τίς τελευταίες βόλτες τού σπειρώματος μέ ύγρή κόλλα πού πωλείται σέ σωληνάρια. Σφίγγουμε όσο παίρνει τό παξιμάδι στερεώσεως σιγά-σιγά όμως, έπειδή ή πορσελάνη τού νιπτήρα είναι εύθραυστη.
Μετά έρχεται ή σειρά τού σιφωνιού. Τό προσαρμόζουμε στό σωλήνα συλλογής βιδώνοντας τό κολλάρο του μέ λίγο καννάβι καί βαζελίνη. Τό σιφώνι θά ένωθεϊ μέ τήν άποχέτευση μέ ένα κομμάτι σωλήνα εύθύγραμμο ή καί μέ κλίση άνάλογα μέ τίς άνάγκες τής έγκαταστάσεως. Αύτό τό τμήμα τοϋ σωλήνα άποχετεύσεως στερεώνεται στό σιφώνι μέ βιδωτό κολλάρο καί στό στόμιο πού όδηγει στόν κατακόρυφο σωλήνα μέσα στόν τοίχο μέ ένα σύνδεσμο πού σφίγγει μόνος του χωρίς κολλάρο. 'Αφού σφίξουμε όσο παίρνει τούς συνδέσμους καί τά παξιμάδια δέν μένει παρά νά έλέγξουμε τή στεγανότητα. Φρόνιμο είναι νά μήν πάρουμε άκόμη τή λεκάνη ή τόν κουβά πού έχουμε βάλει κάτω,άπό τό νιπτήρα.


Τί κάνουμε όταν ό νιπτήρας ραγίσει ή σπάσει
"Αν τό ράγισμα είναι μικρό, προσπαθούμε νά τό κλείσουμε μέ ύγρή πορσελάνη. Πολλές φορές όμως είναι τόσο μεγάλο, ώστε πρέπει νά άλλά-ξουμε όλόκληρο τό νιπτήρα. Ή δουλειά αύτή δέν είναι πιό δύσκολη άπό αύτές πού είδαμε μέχρι τώρα, μόνο πού πρέπει νά βρούμε νιπτήρα ϊδιου σχήματος καί διαστάσεων ή τουλάχιστον νά ταιριάζει άκριβώς στά ύποστηρίγματα τοίχου πού στήριζαν τόν παλιό νιπτήρα (φουρούσια). 'Αλλιώς
χρειάζεται λίγη υπομονή. Άφοϋ αφαιρεθούν, όπως εϊδαμε, οί βρύσες καί ή άποχέτευση, ό νιπτήρας βγαίνει ελεύθερα από τά ύποστηρίγματα τοιι τοίχου. "Αν τά ύποστηρίγματα αύτά δεν μπορούν νά χρησιμοποιηθούν γιά τόν καινούργιο νιπτήρα, έπειδή ή απόσταση μεταξύ τους ή οί διαστάσεις τους δεν ταιριάζουν στίς όπές του, πρέπει νά τά άντικαταστήσουμε. Μέ ένα καλέμι σπάζουμε τό τσιμέντο γύρω άπό κάθε ύποστήριγμα προσέχοντας νά μή χαλάσουμε τά πλακάκια.

Βγάζουμε έτσι τά ύποστηρίγματα καί στή συνέχεια παίρνουμε μέ άκρίβεια τά μέτρα τού καινούργιου νιπτήρα καί κάνουμε τρύπες στόν τοίχο σέ βάθος 10 έκατοστών καί μέ τέτοιο τρόπο ώστε ή διάμετρος τους νά είναι πιό μεγάλη στό βάθος της κάθε τρύπας παρά στό χείλος της (λεπτομέρεια 3). Φτιάχνουμε μερικά ξύλινα κομματάκια (τακάκια), τά όποια θά συγκρατήσουν τά ύποστηρίγματα μέχρι νά πήξει τό τσιμέντο. Βρέχουμε μέ άφθονο νερό τίς τρύπες στόν τοίχο καί έτοιμάζουμε ένα μίγμα μέ 50% τσιμέντο ταχείας πήξεως, 50% ψιλή άμμο καί νερό. Γεμίζουμε μέ τό μίγμα αϋτό τίς τρύπες χρησιμοποιώντας μιά σπάτουλα. Τοποθετούμε κατόπιν τά ύποστηρίγματα στίς τρύπες σφηνώνοντας ταυτόχρονα κομματάκια άπό κεραμίδι ή μικρές πέτρες. Στρώνουμε τήν έπιφάνεια τοϋ τσιμέντου αφαιρώντας αυτό πού περισσεύει. Φροντίζουμε νά είναι τά ύποστηρίγματα οριζόντια καί παράλληλα μεταξύ τους. Ύστερα άπό 12 ώρες μπορούμε νά τοποθετήσουμε τό νιπτήρα καί τίς βρύσες. Γιά νά είναι πιό όμορφο στό μάτι μπορούμε νά βάψουμε τό τσιμέντο των ύποστηριγμά-των μέ τό ϊδιο χρώμα πού έχουν τά πλακάκια. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...