Τετάρτη, 5 Ιανουαρίου 2011

Υπερχείλιση καζανακίου.

Όταν τό καζανάκι ξεχειλίζει

Αν ή διαρροή είναι μικρή, όφείλεται σίγουρα στην κακή στεγανότητα τού μηχανισμού τού φλοτέρ πού έχει σάν αποτέλεσμα νά ξεχειλίζει τό καζανάκι. Το φλοτέρ κλείνει αυτόματα μέσω τού μοχλού του τή βρύση πού είναι μέσα στό καζανάκι όταν ή στάθμη τού νερού φθάσει σέ όρισμένο ύψος. Αύτή ή βλάβη δέν γίνεται άντιληπτή στά μοντέρνα καζανάκια, έπειδή υπάρχει σύστημα ύπερχειλίσεως πρός τή λεκάνη. "Ετσι ή βλάβη παραμένει καί θά έχουμε μιά μόνιμη διαρροή άπό τό καζανάκι στή λεκάνη. Αν θέλουμε νά τή διορθώσουμε πρέπει νά αντικαταστήσουμε το λαστιχάκι στεγανότητας τού μηχανισμού της βρύσης πάνω στήν όποία ένεργεΐ ό μοχλός τού φλοτέρ.
Κλείνουμε τή στρόφιγγα πού βρίσκεται έξω από τό καζανάκι  καί άδειάζουμε στή λεκάνη τό νερό πού είναι στό καζανάκι.

'Αφαιρούμε τήν ασφάλεια πού ασφαλίζει τό μοχλό τοϋ φλοττέρ στό σώμα της βρύσης  καί έτσι έλευθερώνουμε τό φλοττέρ. Ξεβιδώνουμε τό προστατευτικό πώμα πού συνήθως ύπάρχει καί μέ ένα κατσαβίδι βγάζουμε πρός τά έξω τό έμβολο της βρύσης . Μέ πένσα καί κατσαβίδι άνοίγουμε τό έμβολο ξεβιδώνοντας τό κλειστό άκρο. Βγάζουμε το λαστιχάκι καί τό άντικαθιστοϋμε.

Ξανακλείνουμε καί καθαρίζουμε προσεκτικά τό έμβολο. Άνοίγουμε λίγο τό νερό γιά νά πλυθεί τό σώμα της βρύσης πρίν άρχίσουμε τήν τοποθέτηση. Περνάμε τό έμβολο στή βάση του, ξανασυνδέουμε τό μοχλό τοϋ φλοττέρ στή βρύση, άσφαλίζοντας τή σύνδεση μέ τήν ασφάλεια  καί άνοίγουμε τή στρόφιγγα τού νερού. Καθορίζουμε σέ ποιά στάθμη νερού θά κλείνει ή βρύση. Άν αύτή κλείνει άργότερα άπό ότι πρέπει (τό καζανάκι γεμίζει πολύ) λυγίζουμε τό βραχίονα τοϋ φλοττέρ πρός τά κάτω- άλλιώς τόν λυγίζουμε πρός τά πάνω (πολλά φλοττέρ έχουν στήν άκρη τού μοχλού μιά μικρή βιδίτσα γιά τή ρύθμιση αύτή).


Τί κάνουμε όταν σπάσει ό πλωτήρας (τό φλοττέρ)

Τό νερό άπό τό καζανάκι, χωρίς  να τό γεμίζει  τρέχει συνεχώς στή λεκάνη. Κλείνουμε τότε τή στρόφιγγα, πού είναι ένσωματωμένη στό σώμα τού μηχανισμού τοϋ φλοττέρ, βγάζουμε τό φλοττέρ, όπως καί προηγουμένως, καί τό άντικαθιστοϋμε μέ πλαστικό πού διαρκεί πιό πολύ. Άν ύπάρχει ανάγκη γιά άμεση άντικατάσταση τού φλοττέρ, καί άν δέν έχουμε άνταλλακτικό πλωτήρα (φούσκα) μπορούμε νά φτιάξουμε μόνοι μας ένα αυτοσχέδιο μέ ένα κομμάτι διογκωμένη πολυστερίνη (φελιζόλ) πού τό προσαρμόζουμε στήν άκρη τού βραχίονα μέ μονωτική ταινία ή λευκοπλάστη άδιάβροχο.

Τί κάνουμε όταν βουλώσει ή λεκάνη ή όταν ύπάρχει κακοσμία

Ή λεκάνη βουλώνει όταν ένα ξένο σώμα φράξει τό σιφώνι καί έμποδίζει τήν άποχέτευση. Ή πρώτη βοήθεια είναι ή βεντούζα (πιό μεγάλη προφανώς άπό τού νεροχύτη) ή ένα κομμάτι άφρολέξ τυλιγμένο σέ ένα πανί καί στερεωμένο στήν άκρη ένός σκουπόξυλου. Άν δέν έχουμε θετικά αποτελέσματα πρέπει πιά νά καταφύγουμε στό εύκαμπτο άτσάλινο σύρμα (φιδάκι).
Άν ύπάρχουν άναθυμιάσεις, αύτές οφείλονται στήν έλαττωματική λειτουργία τού σιφωνιού ή σέ κάποιο ράγισμα της λεκάνης. Τό πρώτο συμβαίνει σέ λεκάνες παλιού τύπου πού έχουν μιά όπή προσπελάσεως πρός τό σιφώνι κλεισμένη κανονικά μέ τσιμέντο. Άν γίνει ρωγμή στό τσιμέντο αύτό, τό σιφώνι χάνει τή στεγανότητά του καί άδειάζει, έπιτρέποντας έτσι στίς άναθυμιάσεις νά βγοϋν άπό τή λεκάνη. Πρέπει τότε νά κλείσουμε μέ τσιμέντο τίς ρωγμές τού σιφωνιού καί μετά τραβώντας τό καζανάκι νά άποκαταστήσουμε πάλι τή στάθμη νερού στήν ύδραυλική παγίδα. Στίς μοντέρνες λεκάνες ή βλάβη είναι πολύ πιό σπάνια, άλλά άν συμβεί, άπαιτεϊται άλλαγή της λεκάνης άπό υδραυλικό. 

Πηγές : Τεχνικά περιοδικά και φυλλάδια που έχω συλλέξει σε κλαδικές οικοδομικές εκθέσεις, τεχνικά περιοδικά που είμαι συνδρομητής αλλά και η πείρα μου σαν ελαιοχρωματιστής και οικοδόμος γενικότερα αλλά και η συμβολή φίλων οικοδόμων. Παρακαλώ σεβαστείτε τον κόπο της επίπονης διαδικασίας σύνταξης των άρθρων και αν αντιγράψετε μέρος ή όλο το άρθρο, επισυνάψτε ένα σύνδεσμο προς τη σελίδα μας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...